Historie

Jan Fiala: Historie šachu v Českém Brodě
Zdeněk Chybný: kompletní historie, 2008
Jaroslav Pelikán: 50 let českobrodského šachu, 1972
Oldřich Eisner st.: 60 let českobrodského šachu, 1982

Vzpomínky pamětníků

Mezinárodní turnaj juniorů Dánsko 1969 (Miloš Vrabec)

Archiv

 

Oldřich Eisner st.: 60 let českobrodského šachu, 1982

V letošním roce oslavil šachový oddíl Slavoj Český Brod 60 let svého trvání. K tomuto jubileu mi dovolte, abych balhopřál všem dnes ještě žijícím členům, funkcionářům dříve narozeným, celému výboru šach. oddílu Č.Brod včetně mladých, kteří věrni tradici našeho oddílu vedou oddíl a snaží se pokračovat ve šlépějích dříve narozených. Ale ani dříve narození členové a funkcionáři neskládají ruce v klín, pomáhají a své zkušenosti předávají mladým ve prospěch oddílu.

Chtěli bychom proto také vzpomenout a oživit vzpomínky na ty, kteří již nejsou mezi námi, kteří tento oddíl založili, pracovali a předali dalším. Proto chci vzpomenout malou rekapitulací na činnost našeho oddílu, který byla pestrá a činorodá jak po stránce společenské, tak i politické a sportovní. Nebylo lehké opatřit k tomuto účelu z dostupných pramenů dokumenty o této činnosti. Téměř všichni bývalí členové a funkcionáři již nežijí. Byl jsem odkázán jen na nejstaršího, dnes čestného člena š.o. Č.Brod, bývalého předsedu osmdesátiletého Rudolfa Hympla/článek v ČBZ č.3/1982/, který mě ochotně poskytl informace z dřívějších/od r. 1922/ doby. Další materiál, radu a pomoc mě poskytl s.prof.Jar. Pelikán, bývalý dlouholetý předseda oddílu a pracovník s mládeží, dnešní ředitel gymnázia v Českém Brodě. Těmto a dalším, kteří mě poskytli radu a pomoc k tomuto článku, patří moje poděkování.

Šachový klub Český Brod byl údajně založen v r. 1922. Předsedou byl MUDr. Růžička, praktický lékař v Čes. Brodě. Prvním přeborníkem klubu byl Bedrna Karel. Složení výboru se nepodařilo zjistit, jen některá jména bývalých členů a hráčů klubu: MUDr.Bedrna Jan, ing.Koula Jan, ing. Koula Fr., bývalý důchodní v Č.Brodě Rudolf Karel, ing. Řežný Karel, řed. spořitelny Kubička Karel, učitel Kolář Emil, dr. Valenta Jiří, dr. Felix/umučen nacisty/ cukrář Třmínek Josef, ing.Černý Emanuel, ing.Holub, Mrázek Čestmír, Hympl Rudolf, kadeřník Šámal Rudolf a další. Hrací místnost, bývalý hotel Žák nádr. ulice/dnes Dřevodružstvo/, později restaurace Ševčík. Klub byl údajně v činnosti ve válečných letech, jaké soutěže se hrály se nepodařilo zjistit.

V Českém Brodě ve válečných letech 1939-45 byl také založen několika příznivci královské hry šachový kroužek, víceméně soukromý. Hráli jen turnaje mezi sebou. Hrálo se na náměstí v býv. hotelu Günther/dnes Divadlo pro 116/. Kroužek vedl dnes již zesnulý Bedřich Günther, dobrý šachista, který také tam mnohé naučil hrát šachy.

Z těchto bývalých členů kroužku /Válek H.,Günther Bedřich, Vamberský Libor, Farský Jan, Macek Jan, Eisner Oldřich a další/,se v poválečných letech stali členové oddílu š.k.Č.Brod.

Po válce byl š. klub Č.Brod jako samostatný, později v pádesátých letech byl dotován bývalou Osvětovou besedou, ředitelem OB byl dnes již nežijící Rudolf Petráň. V této době byl předsedou klubu Gustav Šorm, hrací místnost u Güntherů. Hrály se soutěže družstev v rámci kraje,okresu, oddílové přebory jednotlivců atd. Po odstoupení G.Šorma zastával funkci předsedy Rudolf Hympl, který tuto funkci předává asi po dvou letech s.prof.Jaroslavu Pelikánovi. U Güntherů se hrálo až do roku 1953.

Rok 1953 zastihuje šachový klub reorganizace celé naší tělovýchovy. Š.k. Č.Brod od této doby přechází pod TJ Slavoj Český Brod. Hrací místnost - sokolovna /suterén/. Název klubu se mění na šachový odddíl TJ Slavoj Český Brod. Předseda oddílu prof.Jar.Pelikán začíná pracovat s mládeží spolu s Jar. Zajíčkem, který do Čes. Brodu přestoupil z ÚDA Praha. Jejich práce s mládeží přináší ovoce. Z jejích řad vyšli dnes mezinárodní mistr Lubomír Neckář/v současné době hraje za Bohemians Praha/, mistr sportu Miloš Vrabec/z Kostelce nad Č. lesy/, dále dnes hráči I.VT a družstva A Eisner Oldřich ml., ingZdeněk Chybný, Vršovský Fr., Šenkýř Vladimír/dnes Kaučuk Kralupy, další Máčik G., Máčik Jan, Píša Ivo, Kubičková Jarmila, Johnová Jana, Pelikánová Jindra, Blahová Jitka, Ledeč Jan, Mistorka, Hollerová Jana/z Úval/, Holler a další. Nelze všechny vyjmenovat, bylo by jich mnoho, někteří již šachy nehrají.

Ve výboru působil jako funkcionář Dr. Máčik Gabriel, který byl vedoucí OHBS v Kolíně. Hrál také za A-družstvo, později zanechal hraní a věnoval se práci funkcionářské. Pro oddíl vždy měl finanční dotace z různých závodů a organizací v Kolíně. Jen jemu může oddíl děkovat za to, že jsme mohli pořádat různé akce mládežnické, dorostenecké a podobně, které z velké části s prof.Pelikánem organizoval.

V letech šedesátých až sedmdesátých se hrála v Českém Brodě Celostátní liga, Česká národní liga/A-družstvo/, Krajský přebor/B-družstvo/, Krajská soutěž/C-družstvo/.

Největší úspěchy měla mládež pod vedením prof.Pelikána a Jar. Zajíčka celostátních přeborech žákovských družstev v Zaječicích na Chrudimsku. Českobrodské družstvo A se zúčastnilo 11x.
4x jsme obsadili I.místo/1964,1965,1966,1968/
3x jsme obsadili II.místo/1970,1971 a 1974/
2x jsme obsadili III.místo/1969,1973/
1x jsme obsadili VI.místo/1967/
1x jsme obsadili X.místo/1972/
Také hrála družstva B a C, která byla vždy mezi prvními deseti až patnácti. Celková účast družstev v Zaječicích se pohybovala mezi 42 až 50. Po roce 1974 jsme se už Zaječic nezúčastnili pro malý počet žáků.

Další význačná akce mládeže - mezinárodní utkání v Lipsku/NDR/. Na oplátku Lipsko hrálo v Českém Brodě, celkem asi 7 x. První mezinárodní křest v Lipsku v r. 1965 hráli tito žáci : Neckář, Vrabec, Horyna, Fabián Ant., Fabián Vl., Franěk, Bejšovec, Ledeč, Chybný, Eisner, Hudcová, Votápková. To byli první českobrodští žáci, jako první reprezentanti ČSSR v zahraničí.

Dále v Ostravě bylo další mezinárodní utkání žáků s tímto výsledkem:
1. místo - Český Brod/ČSSR/
2. místo - Lipsko/NDR/
3. místo - Praha/ČSSR/
4. místo - Krakov/Polsko/

To je jen výčet některých významných akcí mládeže, mnimo jiných.

Teď jen malý přehled účasti oddílu na různých turnajů žáků, dorostenců i dospělých:
15.8.1966, Praha - 1.místo na přeboru středočeského kraje žákovských družstev
r.1967,Český Brod – finále přeboru ČSSR dorostenek (D.Votápková,J.Hudcová)
r.1968,Český Brod – finále přeboru ČSSR dorostenců, vítězem se stal Lubomír Neckář
r.1969, Tatce - 1.místo žáci A
8.11.1969,Ostrava - Plaketa města Ostravy
r. 1969, Stockholm - juniorské mistrovství světa, Lub.Neckář zde obsadil 3.-5.místo !, vítězem se stal nynější mistr světa Anatolij Karpov/SSSR/.
8.10.1972,Praha - přebor středočeského kraje v bleskové hře, 1. místo Č.Brod A /muži/
27.5.1973, Pečky - 1. místo Čes. Brod A žáci
13.7.-29.7.1973, Český Brod - XVII.sjezd středočeských šachistů
srpen 1973, Český Brod,- polofinále a finále přeboru dorostenců,ČSSR, Oldřich Eisner obsadil ve finále 8. místo
r.1973, Jarmila Kubičková - dorostenecká přebornice ČSSR; Jana Johnová - krajská přebornice ČSSR 1973
r.1974, Vršovský František - krajský přeborník PO SSM 1974
21.1.1974, finále Velké ceny POSSM - dorostenci- 1.Vršovský Fr., 2.Zvolánek Libor, 4. Majcher Jan, dorostenky - 1. Johnová Jana

Další významné úspěchy naších mladých šachistů :


r. 1974, Říčany - krajský přebor žáků, 1. místo - Vršovský František, 2. místo - Zvolánek Libor
Do finále krajského přeboru žákyň se probojovaly mezi šestnáct nejlepších čyři českobrodské žákyně : Hollerová,Johnová, Karečková a Vršovská.
Č. Brod získal v žactvu všechny čtyři tituly krajských přeborníků.
Do finále krajského přeboru dorostenců se probojovali mezi čtrnáct nejlepších dva českobrodští dorostenci Eisner a Šenkýř.
Do finále krajského přeboru dorostenek se probojovaly mezi deset nejlepších dvě českobrodské dorostenky Hollerová a Johnová.
15.10.- 31.12.1974,Český Brod - okresní přebor jednotlivců - 1. Eisner O. ml.,okresní přeborník, 2. Šenkýř Vladimír

Šachový klub měl i své dorostenky a ženy, které hrály jako členky družstva mužů/povinná jedna šachovnice/. Meti nejúspěšnější patřila Křivánková Maria, několikanásobná přebornice okresu a kraje. Největšího úspěchu dosáhla v celostátním přeboru republiky ve Veselí na Moravě svým 3. místem. Další aktivní hráčky : Lančová Dana, ing.Hudcová Jitka, Kopecká Jitka, Kopecká Anna, Řezáčová Eva, Bednaříková Ludmila, Bedrníčková Jar., Kubíčková Jarmila, Blažková Jana, Johnová Jana atd. Všechny úspěšně reprezentovaly českobrodský šach.

V sedmdesátých letech přichází do Českého Brodu hráč mistrovské třídy Alois Lanč. Brzy se stává předním hráčem v ČSSR a spolu s Lub. Neckářem hrají na špičkových turnajích ČSSR a docilují titulu mistr sportu. V roce 1974 hrají oba nejvyšší soutěž, přebor ČSSR v Rim. Sobotě. s výborným umístěním splnili oba normu mezinárodního mistra.
1. mezinárodní velmistr Jansa Vlastimil
2. mezinárodní velmistr Hort Vlastimil
3. mezinárodní mistr Neckář Lubomír
4. mezinárodní mistr Augustin
5. mezinárodní mistr Lanč Alois

To byl stručný výčet nejúspěšnějších hráčů a hráček všech kategorií, kterých bylo daleko více. V této době byl českobrodský šach na výši. Po r. 1975 odchází z Českého Brodu velmi silní hráči z různých důvodů, jako Neckáš, Vrabec, Polák, Jedlička/hráči mistrovské třídy/, dále Valtera, Zajíček, ing.Teichmann, Kalík, Křivánková/nechává aktivní činnosti/, Šenkýř, Lančová atd. Aby bylo dovršeno zlo nejhorší, rezignuje na funkci předsedy prof. Jar. Pelikán, který vázán jinými povinostmi, nemůže dále funkci vykonávat. Novým předsedou se stává ing.Alois Lanč.

Prof. Jar. Pelikánovi a jeho bývalým spolupracovníkům/J.Zajíček, dr.Gabriel Máčik/ patří naše poděkování za jejich více než dvacetiletou činnost v našem oddíle. Děkuji touto cestou jménem výboru š.o. Sj Český Brod i jménem svým za jejich obětavou práci pro českobrodský šach. Prof.Pelikán i Jar. Zajíček jsou i nadále jako hráči I.VT členy A družstva v Krajském přeboru I. třídy.

V r. 1978-80 při adaptaci sokolovny a výstavby hotelu Slavoj, neměl šachový oddíl stálou hrací místnost a mládež, po které bylo tolik voláno. Po ukončení adaptačních prací sokolovny,hrajeme již ve stálé hrací místnosti klubovny I.poschodí v sokolovně. Po provedení náboru mládeže prof.Jar. Pelikánem je též v činnosti také mládež.

V této době předseda ing.A.Lanč odchází z Českého Brodu změnou zaměstnání do Havířova. Novým předsedou se stává ing.Zdeněk Chybný. V současně době má šachový oddíl v soutěžích Krajský přebor I. třídy A družstvo, v Okresním přeboru B družstvo, dále se hraje přebor oddílu jednotlivců, okresní přebor jednotlivců a další turnaje.

Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat za pomoc těm, kdo prospěli informací a radou k tomuto článku. Dále se omlouváme všem, které jsem nemohl uveřejnit pro omezení rozsahu tohoto článku.
Děkuji za pochopení.

Za šacvhový výbor TJSj Český Brod : Oldřich Eisner st.

 

ŠK Český Brod